Voorwaarden

Algemene Informatie
De reservering
Wij hebben de reservering voor u op het door u gewenste tijdstip gemaakt. Deze tijden staan vast. Wees daarom op tijd! Wij raden u aan deze bevestiging uit te printen en mee te nemen op de dag van uw uitje.

Wijzigingen
Tot 10 dagen voordat uw uitje plaatsvindt; kunt u het aantal personen nog wijzigen. Na deze 10 dagen kunt u in overleg met een van onze medewerkers wijzigingen doorgeven. Het kan zijn dat bepaalde diensten al voor uw groep bevestigd zijn en er geen wijzigingen meer mogelijk zijn.

Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtgever’, diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, die Funny Events Amsterdam aanbiedt, opdraagt.

Werkingssfeer
Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opgaven, diensten en overeenkomsten door Funny Events Amsterdam aangegaan met de wederpartij, zijnde de opdrachtgever en/of toeleverancier.
Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de wederpartij, kunnen Funny Events Amsterdam niet binden, tenzij deze vooraf expliciet door Funny Events Amsterdam schriftelijk zijn aanvaard.

Foto’s
Foto’s die gemaakt worden tijdens onze uitjes kunnen gebruikt worden voor commerciele doeleinden.

Bent u te laat? Bel dan het noodnummer: 06-54381033
Verzekeren?
Wilt u uw evenement verzekeren?Kijk dan op www.feestzeker.nl

 

 

 

Nafactuur ontvangen?
Indien u een nafactuur wilt ontvangen, wordt er 10% van de drankomzet in rekening gebracht als administratiekosten.

Opdrachtuitvoering
Artikel 3
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Funny Events Amsterdam verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Funny Events Amsterdam heeft verstrekt. Funny Events Amsterdam zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Funny Events Amsterdam zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Funny Events Amsterdam overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

• De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Funny Events Amsterdam zijn.
• De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met Funny Events Amsterdam.

Offerte
Artikel 4
• Funny Events Amsterdam zal haar offerte gedurende dertig dagen gestand houden.
• Indien geen opdracht wordt verleend, is Funny Events Amsterdam slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verbandhoudende werkelijk gemaakte kosten, indien zij dit vooraf heeft bedongen.
• In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van het project, mits niet uitdrukkelijk in de offerte vermeldt, bij benadering vastgesteld.

Tarieven en kosten van de opdracht
Artikel 5
• In de tarieven van Funny Events Amsterdam en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen per factuur in rekening gebracht worden.
• Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
• Funny Events Amsterdam behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte en uitvoering van de overeenkomst, in het geval tussen offerte en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst, in het geval dit een langere tijdsduur is dan zes maanden, zijdens de kant van Funny Events Amsterdam prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische – en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, deze in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
• Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen exclusief de verschuldigde B.T.W.; dit geldt tevens voor eventueel verschuldigde BUMA/STEMRA- en Auteursrechten.

Betalingsvoorwaarden
Artikel 6
a. De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk één dag voor de datum dat de overeenkomst door Funny Events Amsterdam zal worden uitgevoerd ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens Funny Events Amsterdam is van rechtswege in verzuim.
b. Betalingen door de opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving, contante betaling ten kantore van Funny Events Amsterdam of een andere schriftelijk overeengekomen wijze.
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens Funny Events Amsterdam in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan Funny Events Amsterdam verschuldigd. Voorts is Funny Events Amsterdam op dat moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Funny Events Amsterdam aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag.
d. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.
e. Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Funny Events Amsterdam maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van tweehonderd euro ten laste van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan Funny Events Amsterdam te voldoen.

Annuleringen en tijdsoverschrijdingen
Artikel 7
a. Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd.
• meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15%
• 8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 25%
• 4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
• 14 – 1 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
• binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%

Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca etablissementen, hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.

Opdrachtverzwaring
Artikel 8
Verrekening van extra kosten ten gevolge van een opdrachtverzwaring vindt plaats;
• In geval van verzwaring van de opdracht dan wel de voorwaarden van de uitvoering
• In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Funny Events deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
• Wijzigingen als onder artikel 8 sub a. Bedoeld zullen schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst berust het bewijs van de wijziging op degene die aanspraak maakt.

Termijnbetaling
Artikel 9
Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na de dag waarop Funny Events Amsterdam de desbetreffende termijn factuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Funny Events Amsterdam gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Funny Events Amsterdam op vergoeding van kosten, schade en interessen onverlet.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht aan Funny Events Amsterdam zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het factuurbedrag aansprakelijk.

Eindafrekening
Artikel 10
Binnen een redelijke termijn na voltooiing van de opdracht, zal Funny Events Amsterdam de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk van de indiening van de facturen door horeca, rederijen en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Specialtours Amsterdam in gevolge de overeenkomst, van de opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen Specialtours Amsterdam in gevolge de overeenkomsten aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht.
Betaling van het Funny Events Amsterdam toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur, maar in elk geval binnen dertig dagen na de dag waarop Funny Events Amsterdam de eindafrekening heeft ingediend.

In gebreke blijven van de opdrachtgever
Artikel 11
Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij in gevolge de overeenkomst aan Funny Events Amsterdam verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
Funny Events Amsterdam is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien Funny Events Amsterdam tot invordering over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Funny Events Amsterdam is gerechtigd deze kosten te fixeren op minimaal tien procent van de verschuldigde hoofdsom.
Wanneer de factuur niet binnen de eerst geldende termijn voldaan is, zal Funny Events Amsterdam een herhalingsfactuur zenden waarbij zij gerechtigd is deze te verhogen met tenminste 25 euro administratiekosten. Deze administratieve kosten gelden tevens indien niet vooraf aan de boeking de juiste factuurgegevens zoals adres, naamstelling, bedrijfsgegevens of (opdracht)code zijn doorgegeven.

Contacten
Artikel 12
Funny Events Amsterdam kan in alle gevallen oproepkrachten, freelancers en bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan, met derden ingezet door Funny Events Amsterdam eenzelfde soort opdracht aangaan, tenzij de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gehad van Funny Events Amsterdam.

Verplichtingen Funny Events Amsterdam
Artikel 13
Funny Events Amsterdam is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtuitvoering en daarmee verbandhoudende werkzaamheden vallen onder verantwoording van Funny Events Amsterdam met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met de dag waarop de opdracht is voltooid.

Aansprakelijkheid Funny Events Amsterdam
Artikel 14
• Funny Events Amsterdam is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie.
• Funny Events Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
• Funny Events Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen, welke buiten de werksfeer staan, aan de opdrachtgever tijdens werkzaamheden verricht door Specialtours Amsterdam of derden welke ingezet worden door deze.
• De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het gedrag van de deelnemende gasten. Inbegrepen het gedrag van de gasten bij gebruik van vervoermiddelen, vaartuigen en horeca locaties, beschikbaar gesteld of gereserveerd door Funny Events Amsterdam. De opdrachtgever zorgt er in zulke gevallen voor dat bij evenementen te water alle deelnemers over de nodige zwemdiploma’s beschikken.
• De opdrachtgever dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten en/of andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
• De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van deelnemende gasten dan wel van Funny Events Amsterdam , door toedoen van de opdrachtgevende partij, middels welke oorzaak ook. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Funny Events Amsterdam alsmede de door haar ingeschakelde locaties en bedrijven.
• Funny Events Amsterdam hanteert bij zijn werkzaamheden de geldende wettelijke bepalingen en het bestuurlijke beleid van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Funny Events Amsterdam is in dat geval nimmer aansprakelijk voor uitgevoerde werkzaamheden welke tegenstrijdig zijn met de wettelijke bepalingen geldend op de locatie van herkomst van de opdrachtgever.
• Wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld bij werkzaamheden van Funny Events Amsterdam, kunnen deze nimmer meer bedragen dan het totale factuurbedrag berekend aan de opdrachtgever. Wanneer aansprakelijkheid ontstaat door het inzetten van diensten geleverd door derden, zijn deze zelf aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde assurantiën of documentatie ten behoeve van het juist uitvoeren van deze diensten.\

Gewijzigde omstandigheden
Artikel 15
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan Funny Events Amsterdam te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Funny Events Amsterdam hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. Funny Events Amsterdam wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Schorsing en beëindiging van het project in onvoltooide staat
Artikel 16
Funny Events Amsterdam is bevoegd een opdracht in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat personeel van Funny Events Amsterdam of bedrijven werkend voor Funny Events Amsterdam de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren. Onder deze situaties wordt verstaan;
• Opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties, ofwel waardoor een opdracht gesteld aan Funny Events Amsterdam niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de opdrachtgever.

Geschillen
Artikel 17
Op de door Funny Events Amsterdam gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is altijd het Nederlands recht van toepassing.
Bij alle geschillen, welke direct of indirect voortkomen uit de door Funny Events Amsterdam en de wederpartij gesloten overeenkomst, is in ieder geval de rechter in het Arrondissement waar Funny Events Amsterdam is gevestigd relatief bevoegd.
Vertrouwelijkheid
Artikel 18
a. Funny Events Amsterdam is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, overeenkomsten en bedrijfsgegevens. Funny Events Amsterdam zal verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van, Funny Events Amsterdam geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van, Funny Events Amsterdam noch over de uitvoering van evenementen en door Funny Events Amsterdam gemaakte prijsopgaven.
b. Wanneer er tijdens door Funny Events Amsterdam georganiseerde evenementen door Funny Events Amsterdam foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, is Funny Events Amsterdam gerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met Funny Events Amsterdam dat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door Funny Events Amsterdam, afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door Funny Events Amsterdam gemaakte foto’s of videobeelden. De personen vrijwaren Funny Events Amsterdam daarbij van vorderingen op portretrecht.

Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 19
Funny Events Amsterdam is gehouden de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk of per e-mail vast te leggen.
De wederpartij draagt er zorg voor dat bevestiging van de reservering of een schriftelijk ondertekende kopie van deze overeenkomst, binnen een gestelde termijn na dagtekening of verzending, in het bezit is van Funny Events Amsterdam

Overige bepalingen
Artikel 20
In onderling overleg kan van deze voorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door Funny Events Amsterdam en opdrachtgever getekende overeenkomst. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.